Bookmark and Share Add to Favorites  

วิทยุชุมชนเมืองชลบุรีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
“อบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer”
     กำหนดจัดโครงการ “อบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการประกอบกิจการกระจายเสียงพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดแก่ผู้ร่วมสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 25 คน รวม 50 คน กำหนดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2557 ณ ห้องการ์เด้นท์ ชั้น 5 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (คลิกดูรายชื่อที่นี่)

ประกาศ สำนักงาน กสทช.เรื่อง
แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 79/2557

             เอกสารที่ใช้สำหรับการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศ (คลิกดูรายละเอียดที่นี่)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
สำนักงาน กสทช. แจ้งแนวทางการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 79/2557
           นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนยังไม่สามารถออกอากาศได้ (คลิกดูรายละเอียดที่นี่)

สรุปจากการประชุม กสทช.วันที่ 25 มิถุนายน 2557
โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์

เรื่องการคืนสิทธิ์วิทยุที่ได้รับสิทธิ์ทดลองประกอบกิจการ

              สรุปผลประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. วันนี้ 25มิ.ย.57 โดยย่อ ๆ ในส่วนที่เกี่ยวของกับงานด้านวิทยุกระจายเสียง   (คลิกดูรายละเอียดที่นี่)

พบปัญหาเกี่ยวกับวิทยุชุมชนและการรบกวนแจ้งได้ที่ สำนักงาน กสทช.ส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่

เตือนผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงระวังกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อของ  กสทช.
เพื่อหลอกลวงผู้ประกอบการ รับเป็นนายหน้ายื่นคำขอฯ เพื่อแลกกับการได้รับใบอนุญาต

          พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ทางสำนักงาน กสทช. อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้บริการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ พ.ศ.2555 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว กลุ่มผู้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และกลุ่มผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตตามประกาศ กทช. (เดิม) รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,000 สถานีทั่วประเทศ เข้ามายื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับ ซึ่งครบกำหนดวันที่ 17 มกราคม 2556 โดยในเบื้องต้นนั้น ได้มีการมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการแก่ผู้ประกอบการไปบางส่วนบ้างแล้ว และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิยื่นคำขอฯ ได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงได้ขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงออกไปอีก ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็ตาม อาจทำให้กลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง ฉวยโอกาส หาผลประโยชน์ในการหลอกลวงผู้ประกอบการได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาใบอนุญาตฯนั้น ทางเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.จะต้องทำการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานต่างๆ ก่อนที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อให้บอร์ดกระจายเสียง ทั้ง 5 ท่าน พิจารณาร่วมกัน ขั้นตอนดังกล่าวจึงไปเป็นด้วยความรัดกุม ไม่สามารถใช้การพิจารณาส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งได้ โดยทางสำนักงาน กสทช. ขอให้ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อ สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดี และหากผู้ประกอบการรายใดพบเบาะแส สามารถให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจับกุมได้ต่อไป.

การเปลี่ยนแปลงวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิตอล
           พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยแนวทางการเปลี่ยนผ่านกิจการวิทยุกระจายเสียงจากระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลว่า อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางว่า มีขั้นตอนการดำเนินการมีประโยชน์มีเทคโนโลยีอย่างไร คาดว่าจะใช้แนวทางของประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนไปสู่วิทยุระบบดิจิตอลเป็นต้นแบบการศึกษา และในเดือนมีนาคมนี้ จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุกว่า 7,000 สถานีทั่วประเทศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านวิทยุในระบบดิจิตอลว่า มีการดำเนินการ และเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร

กสทช.แจกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ
           คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ บอร์ดกระจายเสียงฯ จัดพิธีมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรอบแรกแล้ว ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. และบอร์ดกระจายเสียงฯ เป็นประธาน
                   

 การประชุมเครือข่ายสถานีวิทยุระวังภัยทางสังคม
           วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555  เครือข่ายสถานีวิทยุระวังภัยทางสังคม ได้จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกรายละเอียดและข้อกฎหมายต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีการจดแจ้งเพื่อทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมี คุณมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการ. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ. กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาบรรยาย ให้กับสมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งตอบข้อสงสัยและปัญหาต่าง ๆ ที่สมาชิกไม่เข้าใจ สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ได้มีสมาชิกจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมประชุมด้วย
คณะจาก กสทช. แวะพบปะพูดคุยกับเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงจังหวัดชลบุรี
โดยมีสมาชิกสถานีวิทยุชลบุรีคอยให้การต้อนรับ
    ด่วน... กสทช.ประกาศกฏเกณฑ์วิทยุชุมชนมีผลบังคับใช้แล้ว
          กสทช.โดย พันเอก นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ลงนาม ประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555” เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 144 ง ในวันที่ 19 กันยายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ กำลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตประกาศ ต้องมีค่า ไม่เกิน 500 วัตต์ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน 60 เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงระดับพื้นดินที่ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น และ พื้นที่การกระจายเสียงต้องมีรัศมีไม่เกิน ๒๐ ก.ม.   
       สมาชิกกลุ่มวิทยุ "ระวังภัยทางสังคม" จ.ชลบุรี ดูงานการปะปาของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด และรับทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำปะปา ที่ อ.สัตหีบ  <คลิกที่นี่...ดูข่าว>
         กลุ่มเครือข่ายสถานีวิทยุ "ระวังภันทางสังคม" ประกอบด้วย  สถานีวิทยุกระจายเสียง ในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี และในหลายจังหวัด ที่สนใจ ร่วมประชุมปรึกษา หาทางออก ในการก้าวย่างต่อไปอย่างไร  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2555 โดยมีสมาชิกสนใจเข้่าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก     คลิกอ่านข่าวต่อ >>


ระวังลมกันหน่อยนะครับ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องซัก แค่เห็นก็เสียวแล้วละครับ
นี่ก็สวยแต่ดูแล้วเสียว นี่ก็สวยแต่ดูแล้วไม่เสียว พาเที่ยวหอ EIFFEL
นี่ก็สวยแต่ดูแล้วเสียว นี่ก็สวยแต่ดูแล้วไม่เสียว พาเที่ยวหอ EIFFEL